Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a megfosz.com honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

Adatvédelmi nyilatkozat

MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZ- ÉS GÉPFORGALMAZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Adatkezelési tájékoztató

 

A MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZ- ÉS GÉPFORGALMAZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (2100 Gödöllő, Tessedik S. út 4., adószám: 18687501-2-13) (a továbbiakban: adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:,, Info tv.") 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a Szövetség tagjaival, partnereivel (a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés  megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapul vagy egyébként  kötelező.

 

A felhasználót az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról. az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az lnfo tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költségekkel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: http://www.megfosz.comés a fenti tartalmi előírásokon alapul.

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:www.megfosz.com

A tájékoztató 2021. január 01-én lép hatályba. Értelmező fogalmak (3.§)

érintett/Felhasználó: bármely meghatározott. személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy:

 

 1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve. azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-. valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 2. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleé11ve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajthatja;
 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása. megváltoztatása. felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása. törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése) rögzítése;
 6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele:
 7. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon. hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 8. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 9. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre tö1ténő korlátozása céljából;
 10. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján tfü1énő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 13. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás. továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul
 • vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján - az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 1. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

 

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, a Szövetség Alapszabályában foglalt célok teljesítése, tevékenysége és azzal kapcsolatos jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek    és törvényesnek kell lennie.

 

 1. Csak olyan személyes adat kezelhető. amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
   

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amig kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét. valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés jogalapja és időtartama, a kezelt adatok köre, adattovábbítás, az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatkezelésre kizárólag az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása (adatszolgáltatása) alapján kerül sor az alábbi adatok tekintetében, kizárólag írásbeli nyilatkozati formában vagy a honlapon történő regisztrálás (feliratkozás) által.

Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére. Egyebekben az érintett adatait kizárólag az adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg a munkavégzésükhöz szükséges mértékben és ideig.

Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

Az adatkezelés kezdete a honlapra (hírlevélre) történő feliratkozás időpontja. Az adatkezelés megszűnik, ha:

 • az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását visszavonja vagy
 • az adatkezelés fent meghatározott célja megszűnik.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő az adatok biztonságát az elektronikus nyilvántartásban azáltal biztosítja, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az adatkezelő nem biztosít hozzáférést a nyilvántartásához olyan személyeknek, akik arra nem jogosultak és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy a hozzáférési adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek.

Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal kereshetők az Adatkezelő munkatársai is info@megfosz.com címen.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu).

A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2021. január 01.

Az adatkezelő adatai:

Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ)
Számlázási cím: MEGFOSZ 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Levelezési cím: MEGFOSZ 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.

Adószám: 18687501-2-13

Titkárság: +36302636919

e-mail: info@megfosz.com
www.megfosz.com