Rólunk-Etikai kódex

A MEZŐGAZDASÁGI GÉPFORGALMAZÓK SZÖVETSÉGÉNEK ETIKAI KÓDEXE

 

ELSŐ RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A kódex célja

1. § (1) Az Etikai Kódex azzal a céllal készült, hogy az Mezőgazdasági Gépforgalmazók Szövetsége (a továbbiakban MEGFOSZ) tagjainak a jogszabályi előírásokon túlmutató, önként vállalt etikai normaként szolgáljon, alkalmazásával pedig minél nagyobb összhang teremtődjék a forgalmazók, szolgáltatók, üzemeltetők és munkavállalók érdekei között. Célja, hogy a tisztességes verseny elősegítésével hozzájáruljon a szakma fejlődéséhez, az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálásához, és folyamatosan javítsa a szakma megítélését.

(2) A gazdasági élet valamennyi mozzanatát, a piaci szereplők minden cselekvését lehetetlen és nem is kívánatos közgazdasági, jogi, esetleg politikai eszközökkel szabályozni. Az életviszonyok szabályozásában megkülönböztetett jelentőségük van a jogszabályokon túlmutató, a résztvevők által elismert etikai követelményeknek. Ezeknek a követelményeknek a tiszteletben tartása a szereplők közötti kölcsönös bizalom és együttműködés alappillére. Az elvárható magatartási normák, szabályok és tilalmak rögzítésével ad iránymutatást az Etikai Kódex.

(3) Az etikus magatartás feltételezi a jogkövető, törvénytisztelő magatartást. Ezért a törvény-, vagy jogellenes magatartás az etikai elveket is sérti.  Az etikai kódex a jogszabályokkal összhangban került elkészítésre, de nem célja azok megsértése esetére etikai eljárás lehetővé tétele, mert abból indul ki, hogy az ilyen esetekben az arra illetékes állami szervek járnak el. Mindazonáltal nem nélkülözheti az etikai normaként is elfogadott vagy elfogadandó normákat, akkor sem, ha ezek már jogszabályként is megfogalmazódtak.

Nem ütközik azonban az etikai elvekbe, hogy az a szereplő, akit mások jogellenes magatartása sért, felhívja a jogsértésre az eljárni jogosult állami szerv figyelmét.

(4) Az MEGFOSZ tagjai önkéntesen vállalják az alapszabályban és az etikai kódexben rögzített szabályrendszert. A tagok tiszteletben tartják az alapszabályban megfogalmazott célokat.

 

Etikai Bizottság

2. § (1) Az Etikai Bizottság eljárásának alapvető célja, hogy a felek közötti vitás helyzeteket az érdekeltek közvetlen tárgyalások útján, érdekeik egyeztetésével rendezzék. A Bizottság feladata, hogy eljárásával segítse a felek közötti további együttműködést, a perek megelőzését, a viták peren kívüli rendezését. A Bizottság működésével a tisztességes gazdasági versenyt, valamint a gazdálkodó szervezetek együttműködésének zavartalanságát hivatott szolgálni.

(2) A Kódexben megfogalmazott elvárások nem jelenítik meg az etikus magatartások tételes, teljes felsorolását, ugyanígy a Kódexben szereplő tilalmazott magatartások összessége nem meríti ki az etikátlan magatartás minden formáját. A Kódex alkalmazási célból történő értelmezésére, az azt mind szó szerint, mind szellemében alkalmazni köteles etikai bizottság jogosult.

(3) Az Etikai Bizottság 3 tagú. A Bizottság megbízatása 5 évre szól.

(4) A Bizottság élén az elnök áll. Az elnöki tisztség betöltése, rotációs rendszer alapján történik.

Az Etikai Kódex hatálya

3. § (1) A kódex hatálya kiterjed a MEGFOSZ

a) tagjaként bejegyzett, Magyarországon működő, cégnyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságokra

b) tisztségviselőire.

 

MÁSODIK RÉSZ

AZ ETIKAI NORMÁK

Kötelezettségek

4. § (1) A szövetség tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy üzleti tevékenységük során lelkiismeretesen és szakszerűen járnak el, vállalt kötelezettségeiket teljesítik és az együttműködés szellemében, az üzleti erkölcs és tisztesség követelményeivel, a jó üzleti szokásokkal összhangban tevékenykednek.

(2) Üzletvitelük során jó szándékú és jóhiszemű magatartást tanúsítanak, törekszenek a vevők és fogyasztók megelégedettségének elérésére, munkájukkal, közreműködésükkel előmozdítják és támogatják a szövetség tevékenységét, erősítik a tagok közötti együttműködést.

 (3) A vevők, ügyfelek döntését tisztességtelenül nem befolyásolják, az árukra, szolgáltatásokra vonatkozó választási szabadságukat tisztességtelen üzleti módszerrel nem korlátozzák.

(4) A korrekt üzleti kapcsolat követelményének megfelelően betartják az írott és íratlan megállapodásokat, az Etikai Kódexben vállalt szabályokat.

(5) A hosszú távú kapcsolat alapelvére építve nem vállalnak olyan kötelezettséget, amely már a vállalás időpontjában előre láthatóan nem teljesíthető.

(6) Kötelesek kerülnek minden olyan magatartást, amely az üzleti partnerek és versenytársak jó hírnevét sérti, illetve veszélyezteti.
(7) Köztartozásaiknak rendben eleget tesznek.

(8) Tartózkodnak minden olyan tevékenységtől illetve magatartástól, mely a szakma megítélését hátrányosan érintheti.

(9) Kötelesek az ügyeikben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokkal – üzleti érdekeik figyelembevétele mellett - korrekt együttműködést folytatni.

Szakmai követelmények

5. § (1) A szövetség tagjai csak olyan tevékenységet folytatnak, amihez rendelkeznek a megfelelő szakmai felkészültséggel.

(2) Kötelesek eleget tenni az általuk gyártott, forgalmazott, üzemeltetett termékekkel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és minőségi követelményeknek.

(3) Figyelemmel kísérik a szakma fejlődését, fejlesztik szolgáltatásaikat és előre jelzik a szakterület új kihívásait.
(4) Beszerzéseik során ragaszkodnak a CE-minõsítéssel rendelkező gépekhez, és felelősséget vállalnak azért, hogy az általuk forgalmazott gépek és megoldások megfeleljenek a hatósági előírásoknak.

(5) Szakértelmüket felajánlják megrendelőiknek, különböző megoldási változatokat kínálnak az egyes helyzetekben, és segítséget nyújtanak a gépválasztásban.

Az emberi értékek és a környezet védelme

6. § (1) Partnereiket, vevőiket mindennemű megkülönböztetéstől mentesen, a rendelkezésre álló legjobb módon szolgálják ki.

(2) Előnyben részesítik az anyag- és energiatakarékos, a környezetet kímélő, továbbá az egészséget védő termékek forgalmazását, és az ilyen üzemi eljárásokat.

(3) Tevékenységük során megvalósítják az üzemi hulladékok szelektív gyűjtését, a lehetőségektől függően segítik azok újrahasznosítását.

(4) Törekszenek az újrahasznosítható csomagolóeszközök, reklámhordozók minél szélesebb körű alkalmazására.
(5) Gazdasági erejükhöz mérten részt vesznek a szakmai szervezetek munkájában, támogatják a helyi közösségek, oktatási, egészségügyi, szociális ellátó, sport-, kulturális, művészeti szerveződéseket és más, a közjót szolgáló szervezeteket és törekvéseket.

Kommunikáció, reklámok

7. § (1) A vevőnek joga van saját ismereteihez igazodó, számára érthető, információk megszerzéséhez. Ehhez biztosítani kell, hogy ezeket, a tájékoztató eszközökből, vagy szakmailag felkészült munkatársainktól a megfelelő időben megkaphassa.

(2) A reklámokban a vevőket pontosan és hitelesen, számára érthetően kell tájékoztatni a termékről, a kedvezményekről és az akciókról. Tilos minden olyan magatartás, amely a vevők megtévesztését célozza.

(3) A reklámoknak a termék valós értékeit kell tükrözniük

a)      nem állíthatják megalapozatlanul, hogy a termék valamely különleges értékkel rendelkezik

b)      ezekkel az értékekkel más termék nem rendelkezik.

(4) Törekedni kell arra, hogy meghirdetett akcióinkhoz a várható vevőszámmal, kereslettel arányos árualap legyen biztosítva.

(5) Etikátlan és tartózkodni kell minden olyan reklám- és hirdetési tevékenységtől, mely más tagoknak vagy piaci szereplőknek kár okozhat, vagy amely lejáratásukra alkalmas lehet.   Tilos más védjegyének bármilyen jogtalan felhasználása. Tilos megtévesztő, félrevezető, a versenytársat sértő reklám vagy hirdetés alkalmazása.

A MEGFOSZ tagjai által alkalmazott munkatársak

8. § (1) A szövetség tagjai arra törekednek, hogy a feladatoknak megfelelő jogi, szakmai és erkölcsi követelményeket ismerő és azokat betartó munkatársakat foglalkoztassanak. Lehetőségeiknek megfelelően segítik alkalmazottaik szakmai és emberi fejlődését.

(2) Kötelesek biztosítani, hogy a munkatársak az Etikai Kódexet megismerhessék, ösztönözik és megkövetelik annak érvényre jutását saját szervezetükben is.

(3) Megtesznek mindent, hogy megakadályozzanak minden olyan magatartást, amely nem az üzletszerű működés keretein belül valósul meg, személyes előnyök kikötésére irányul, vagy ilyeneket fogad el a partneri kapcsolatokban.

(4) Kötelesek a fenti magatartásformák elkerülésére intézkedéseket tenni, a felmerült eseteket pedig a partner kezdeményezésére is soron kívül kivizsgálni.

Minőségvédelemi kérdések

9. § (1) A Vevőnek a termék árától függetlenül joga van a törvényes előírásoknak, szakmai szabályoknak megfelelő minőségű termékhez. Ezért a szövetség tagjai tudatosan tartózkodnak minden olyan termék forgalmazásától, amely nem felel meg a szakmai szabályok előírásaiban  meghatározott minőségi követelményeknek.

(2) Etikátlan a termék azonnal nem látható, de a forgalmazó vagy szolgáltató által ismert hibáinak eltitkolása, félremagyarázása.

(3) Akció, kiárusítás, árleszállítás vagy leértékelés során kötelesek közölni a vevővel az engedményadás okát, ha az összefüggésben van az alapanyag minőségével, vagy gyártási hibával, a termék minőségének csökkenésével.

(4) A termékhez kapcsolódó szolgáltatás a termék minőségét meghatározó tényező. Ezért hirdetésekkel, vállalt feltételekkel összhangban biztosítani kell a forgalmazott, bérbe adott termékek üzembiztonságát, megfelelő alkatrészellátással és szervizszolgáltatással.
A forgalmazott, bérbe adott gépeket megfelelő munkabiztonsági leírással és megfelelő biztonsági berendezésekkel kötelesek ellátni. A bérbe adott gépek meghibásodásának minimálisra csökkentése érdekében rendszeres karbantartást kell végezniük.

 

A MEGFOSZ tagsággal kapcsolatos kötelezettségek,

tagjainak egymáshoz való viszonya

10 § (1) A Tagok kötelesek a Szövetséggel szembeni, tagsági jogviszonyukból fakadó, továbbá a Szövetség által a tagok hozzájárulásával vállalt kötelezettségeknek teljes mértékben eleget tenni.

(2) A Tagokkal szemben elvárható a Szövetség ügyeiben való aktív részvétel és a Szövetség határozatainak végrehajtása.
(3) A Tagok jelölési és választási eljárásban érdekeiket csak tisztességes módon érvényesítik, vitatható módszereket nem alkalmaznak.

11. § (1) A Tagok a tisztességes szabadpiaci verseny követelményeinek betartásával, semmiféle olyan magatartást nem tanúsítanak egymással szemben, mellyel a másik felet jogtalanul károsíthatják.

(2) A Tagok kötelesek tagsági viszonyukkal összefüggésben tudomásukra jutott összes információt bizalmasan kezelni és azokkal kapcsolatos minden visszaéléstől tartózkodni.

(3) Tilos különösen a bizalmas információk olyan felhasználása, aminek következtében a többi tagot bármilyen hátrány vagy sérelem érheti.

(4) A tagok kötelesek tartózkodnak attól, hogy más tag alkalmazásában álló munkavállalókat saját cégükhöz csábítsanak. Ilyen etikátlan magatartásnak minősül különösen tisztességtelen a munkaerő-csábítás, ha az a partnerek, versenytársak üzleti potenciáljának kifejezett gyengítését célozza.

(5) A tagok kötelesek tartózkodni attól, hogy az üzleti erkölcsöt sértő módon információkat szerezzenek egymás működéséről, üzleti és belső ügyeiről.

(6) A tagok a MEGFOSZ nevében megbízás nélkül nem járhatnak el, nem élhetnek vissza a MEGFOSZ nevének és védjegyének használatával.

(7) A szövetség tagjai nyilvánosság előtt nem támadják egymást, tartózkodnak egymás negatív minősítéstől.

(8) Ha az egyik tag álláspontja a másikéval előreláthatóan konfliktusba fog kerülni, ezt mindig kötelezően előzze meg konzultáció, és tegyenek erőfeszítéseket a konszenzus kialakítására.

(9) Egymástól eltérő állásfoglalás kialakulásakor a két tag próbálja megérteni az ellenkező szempontot is a kölcsönös együttműködés elvének megfelelően.

(10) A tagok jogosultak önálló álláspontjuk képviseletére.

(11) A tagok önként felajánlják tagságuk megszüntetését – delegáltjaik, szakértőik, megbízottjaik visszahívását, - ha személyes, szakmai vagy egyéb okok miatt a tagság vagy a tevékenység káros lehet a vállalkozók vagy a Szövetség megítélése szempontjából.

(12) A MEGFOSZ tisztségviselőitől elvárja, hogy tevékenységük során és magatartásukkal képviseljék és valósítsák meg az etikai kódex előírásait.

(13) A közéleti szerepben vállalt közszereplés nem adhat alapot a saját vállalkozás előtérbe helyezésére. Saját vállalkozását, vagy személyét illető kérdésekben senki nem járhat el a választott szövetségi funkciójával kapcsolatosan. Ilyen esetekben, a szövetségi tisztségviselő kötelessége elfogultság okán mást felkérni a helyettesítésére.

Versenyjogi követelmények

12. § (1)A Tagok kötelesek tartózkodni a tisztességtelen verseny bármely, a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben (Tpvt.-ben) foglalt megnyilvánulási formájától.

(2) A Tagok vállalják, hogy tartózkodnak a jogszabály ellenes versenykorlátozás bármely formájától. A Tagok számára tilos a gazdasági erőfölénnyel való bármely visszaélés.

 

Bejelentési kötelezettségek

13. § A Tagok kötelesek a Szövetség elnökségének bejelenteni bármely változást, mely az alábbi esetekben a Tagoknál bekövetkezik

a)      fizetésképtelenség bekövetkezése, csőd, illetve felszámolási eljárás megindulása, végelszámolási eljárás megindulása,

b)      a Taggalszembeni antitröszt versenyjogi eljárás megindulása (Tpvt 11. § vagy 21. § megsértése miatt indult eljárások) ,

c)      a Taggal szembeni bitorlási eljárás megindítása

d)      a Tag cégjogi állapotában bekövetkezett változás,

e)      a Tag felső vezetésében bekövetkezett változás,

f)       a szakmai működést érintő hatósági engedélyekben bekövetkezett változás

g)      a Tagok a Szövetségben képviselő személyében történő változás.

Kiemelt kérdések

14. § A tisztességes piaci versenyt leginkább korlátozó tevékenységek megakadályozása érdekében a tagok megjelölik azokat a kiemelten fontos kérdésköröket, melyekre különös kiemelt figyelmet fordítanak.

a)      rendszeresen nem alkalmaznak minimálbéren bejelentett szakképzett alkalmazottakat, a szakmában általános elfogadott béreket fizetnek a munkavállalóknak

b)     nem alkalmaznak rendszeresen „kényszervállalkozókat” a közteher fizetések elkerülésének céljából

c)      nem másítják meg a gépek egyedi azonosítóját, típusmegjelölést és gyártási idejét

d)     nem készítenek hamis bizonylatokat és minősítéseket

e)       A szövetség tagjai adekvát módon lépnek fel és a hatóságokhoz fordulnak az etikai kódexben meghatározott és jogszabályban rögzített normákat nyíltan megszegő vállalkozásokkal szemben

f)      szigorúan betartják és betartatják a munkavédelmi előírásokat, a munkavégzés szabályait, a pihenőidőt és az elrendelt túlmunka szabályszerű bérezését

g)      tudomásukra jutott szabálytalan és törvénytelen üzleti cselekedeteket haladéktalanul jelentik a MEGFOSZ elnökségének, amely a bejelentések alapján eljár az állami igazságügyi szervek felé

h)     nem képviselnek hamis, megtévesztető műszaki adatokat és téves következtetéseket akár a saját, akár a versenytársak termékeiről

i)       nem létesítenek gazdasági kapcsolatot, nem kötnek megállapodásokat, a piac illegális szereplőivel, az engedély nélküli vállalkozókkal és munkavállalókkal, és nem szereznek be, nem értékesítenek vagy üzemeltetnek olyan eszközöket, amelyek illegális, engedély nélküli forgalomból származnak.

 

 

HARMADIK RÉSZ

AZ ETIKAI ELJÁRÁSREND

Az Etikai Bizottság működési rendje

15. § (1) A Bizottság éves munkaterv alapján folytatja tevékenységét, mely konkrét bejelentések és kérelmek vizsgálatával egészül ki.

(2) Az Etikai Bizottság határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van.

(3) Az Etikai Bizottság állásfoglalását egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással alakítja ki.

(4) Az Etikai Bizottság ülése nem nyilvános. A bizottság tagjai titoktartási kötelezettséget vállalnak, a tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik.

(5) Az Etikai Bizottság állásfoglalását vagy javaslatait írásba foglalja, és a felekkel közli, indokolt esetben nyilvánosságra hozza.

 Az Etikai Bizottság eljárása

16. § Az Etikai Bizottság eljárást indíthat:

a)      hivatalból

b)      saját döntése alapján

c)      a Szövetség Elnöksége kérésére

d)      tag kérésére, (amennyiben a tag hitelt érdemlően igazolta tagsági díjának befizetését)

17. § (1) A Kódex alanyai által tett konkrét bejelentéseket vagy kérelmeket az Etikai Bizottság a bejelentéstől számított 30 napon belül köteles megtárgyalnia.

(2) Amennyiben a bejelentésben vagy kérelemben megjelölt cselekmény vagy magatartás megtörténte óta egy év eltelt, a Bizottság az eljárás lefolytatását mellőzi.

(3) A Bizottság az eljárások során biztosítja a felek egyenjogúságát, továbbá gondoskodik arról, hogy a felek az eljárás anyagát az eljárás során megismerjék.

(4) Az eljárásról jegyzőkönyvet kell vezetni.

(5) Ha az eljárásban részt vevő felek bármelyike az Etikai Bizottság tagjával szemben kifogást jelent be, kérheti a bizottsági tag eljárásból való kizárását. Ebben az esetben a MEGFOSZ Elnöksége ideiglenes jelleggel külső tagot bíz meg az eljárás lefolytatásában való részvételre. A külső tag tevékenysége legfeljebb az eljárás befejezéséig terjedhet.

(6) Megszünteti a Bizottság az eljárást abban az esetben, ha az eljárást kezdeményező felek kölcsönösen bejelentik, hogy az időközben kialakult körülményekre tekintettel a Bizottság állásfoglalását már nem tartják szükségesnek.

(7) Panasz esetén az Etikai Bizottság kötelessége, hogy a szövetség többi tagja érdekében eljárjon.

(8) Ha az eljárás során a Bizottság megállapítja a normák megsértését, szankciók alkalmazására tesz javaslatot.

(9) Ha nem állapít meg vétséget, a MEGFOSZ kötelessége, hogy megóvja tagját a megalapozatlan panasz következményeitől.

(10) Amennyiben a Bizottság szankciók kiszabását tartja szükségesnek, úgy javaslatot tesz az Elnökségnek, illetve a közgyűlésnek a szankciókra.

(11) Az Elnökség által alkalmazható szankciók:

a)     figyelmeztetés

b)     nyilvános figyelmeztetés (kisebb vétség esetén a közgyűlésen, súlyosabb vagy ismétlődő esetben a Szövetség honlapján)

c)      kizárás

18. § Az Etikai Bizottság előtti eljárások költségmentesek, amennyiben a tag hitelt érdemlően igazolta tagsági díjának befizetését.

 

Budapest, 2013.január 29.

Készítette az Etikai Bizottság:

 

Herein István                         Drexler János             Szemerei Károly

Záró rendelkezések

Az Etikai Kódexet a MEGFOSZ 2013.05.28.–i közgyűlése fogadta el és hatályba lépésének napja megegyezik az elfogadás napjával.

Az Etikai Kódexben leírtakat megismertem, megértettem, az abban foglaltakat magamra és a képviselt cégre vonatkozóan elfogadom, melyet aláírásommal hitelesítek.

 

Vissza
x

Ajánlja az odldalt ismerőseinke e-mailbe

Az Ön neve:

2. Ismerőse e-mail címe:

E-mail címe:

3. Ismerőse e-mail címe:

1. Ismerőse e-mail címe:

4. Ismerőse e-mail címe:

Főoldal